Representantskapsmötet

Representantskapsmötet är det möte där ändringar i Tävlingsbestämmelserna (TB) föreslås och röstas om. Mötet hålls årligen fram till 2023 och kommer därefter gå över till att hållas vartannat år. Tävlingsbestämmelserna är det dokument som reglerar förbundets, föreningarnas och spelarnas rättigheter och skyldigheter till skillnad från regelboken som reglerar det sportsliga i hur idrotten utövas. I TB finner du också bland annat de dommarbestämmelser och nationella ändringarna från regelboken.

Ett ändringsförslag ska enligt stadgarna skickas in senast den 20 september året som ett representantskapsmöte ska hållas. Därefter kommer de inskickade förslagen behandlas och sammanställas för att senast den 20 oktober publiceras här på hemsidan.

De formuleringar som finns i TB är också väldigt viktiga. SWE3 Flaggfotbolls Tävlingsutskott (TU) är det utskott som tolkar och bedömer de tävlingsbestämmelser som gäller och därför är det viktigt att det finns så lite tolkningsutrymme som möjligt för att TB ska vara enkelt att följa.

Representantskapsmötet regleras i förbundets stagar. Nedan följer det utdrag som berör mötet och TB. SWE3s stadgar kan du hitta här.

8.5§ Representantskapsmöte

Representantskapsmötet beslutar om tävlingsbestämmelserna inom Amerikansk fotboll och Flaggfotboll.

8.5.1§ Sammansättning, rösträtt

Representantskapsmöte hålls separat för amerikansk fotboll respektive flaggfotboll och utgörs av de föreningar som har haft minst ett lag som fullföljt officiellt deltagande i tävling anordnad av Förbundet innevarande år samt Ledningsgrupp amerikansk fotbolls ordinarie ledamöter. Förening som har rätt att delta har en röst och Ledningsgruppens ordinarie ledamöter har en röst var. Rösträtt i frågor som i huvudsak berör en specifik tävlingsnivå har endast en förening som fullföljt sina förpliktelser från föregående år. I de fall där det råder osäkerhet huruvida ett ändringsärende rör en specifik tävlingsnivå eller röstlängden beslutar förbundsstyrelsen detta.

8.5.2§ Uppgifter

Representantskapsmötet behandlar förslag till ändringar av tävlingsbestämmelserna som inkommit senast den 20 september. Ledningsgrupp Idrott ansvarar för att sammanställa en komplett lista med förslagen som ska innehålla följande:

  1. Nummer på paragraf för ändring
  2. Nuvarande skrivning i TB
  3. Förslag på ny skrivning i TB
  4. Förklaring till varför ändring föreslås
  5. Ev påverkan på annan paragraf i TB.

Förslag som inte uppfyller punkt ett till fyra kommer inte hanteras av kommittén. Vid det fallet att fler förändringsförslag skickas in gällande samma paragraf förbereder kommittén ett sammantaget förslag i samråd med förslagsställaren/förslagsställarna för publicering i den mån det är möjligt. De inkomna förslagen skall senast 20 oktober publiceras på förbundets officiella kungörelseorgan. Mötet skall hållas under november eller december på datum som Ledningsgrupp Idrott bestämmer. Plats och datum skall meddelas senast tre månader innan mötet. Mötet leds av Ledningsgrupp Idrott utsedd person. Beslut om förändring av tävlingsbestämmelserna kräver kvalificerad majoritet.

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.